ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

MMPI-2

MMPI-2 (Κατάλογος Πολλαπλών Φάσεων Προσωπικότητας του Minnesota-2)

Ηλικίες: 18 και άνω

Διάρκεια: 60-90 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά και Ρωσικά

Το MMPI-2 είναι ένα από τα πιο κοινά ψυχομετρικά τεστ. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας ενηλίκων. Το MMPI-2 διενεργείται ως αυτοαναφορικό ερωτηματολόγιο και περιλαμβάνει 567 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν ως αληθείς ή ψευδείς. Τα αποτελέσματα αναλύονται και ερμηνεύονται από εκπαιδευμένο επαγγελματία.